โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน


หมู่ที่ 1 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
โทร. 0-5368-4649

288552654_2087332028106892_8954210927755567554_n

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

1058420009-20150608-125254

ดร.เอนก ไชยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ตั้งอยู่หมู่ที่่ 1 บ้านเมืองปอน ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2466 โดยนายอำเภอขุนยวม(นายวรรณรัฐ ชาญคดี) เป็นผู้จัดตั้งขึ้น ดำรงอยู่ได้ด้วยเงิยงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินประถมศึกษา (เงินศึกษาพลี)
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนจำนวน 30 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนายส่วย เทพบุญ เป็นครูใหญ่และครูผู้สอนคนแรกของโรงเรียน โดยอาศัยศาลาวัดเมืองปอนเป็นสถานที่เรียน ต่อมาได้ย้ายมาที่วัดเมืองปอนเหนือเพราะไม่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่ โดยมีศาลาจำนวน 2 หลัง อยู่ในสภาพที่ใช้เป็นสถานที่เรียนได้

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน เป็นองค์กรการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐาน เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม นำสู่เทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้ตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

5. ส่งเสริมและมุ่งเน้นน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต